شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .

منوی خدمات

ثبت اختراع

با ثبت اختراع، می توان کالا یا فرآیندی نوین، مبتکرانه و کاربردی را در داخل و یا خارج کشور ارائه نمود. مالک اختراع می تواند از طریق ثبت طرح خود، جهت بهره مندی از ارزش افزوده فوق العاده آن، اختراعش را تجاری سازی کرده و حق امتیاز آن را به انحصار خود درآورد.

نوع خدمت مورد نظر را جهت ثبت انتخاب کنید …

رویدادهای هلدینگ بین المللی ملاصدرا