شعب هلدینگ بین المللی ملاصدرا

کلیه حقوق برای هلدینگ بین المللی ملاصدرا محفوظ است .
 

ثبت بین المللی علامت سیستم مادرید

هلدینگ بین‌المللی ملاصدرا > خدمات تخصصی  > ثبت بین المللی علامت سیستم مادرید

ثبت بین المللی علامت سیستم مادرید

اتباع ایرانی یا اشخاصی که در ایران اقامت داشته و یا دارای یک مقر واقعی و موثر صنعتی و تجاری باشند، می توانند حسب مورد به استناد اظهارنامه یا علامت ثبت شده در مرجع ثبت، تقاضای ثبت بین المللی نمایند. ثبت بین المللی علامت مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. اظهارنامه ی ثبت بین المللی علامت در فرم رسمی و حسب مورد به زبان های تعیین شده، در سه نسخه تهیه و تسلیم مرجع ثبت خواهد شد.

به موجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری، علامت با توجه به قوانین داخلی هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد و سپس وارد طریق بین المللی خود می شود، یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری در مرحله ی اول با ثبت ملی در اداره ی کشور مبداء صورت می گیرد و سپس بصورت اتوماتیک با تعیین کشورهای مورد نظر در سطح بین المللی انجام می شود. امتیاز این سیستم این است که متقاضی با تسلیم یک اظهارنامه ی بین المللی از طریق اداره ی مالکیت صنعتی به وایپو می تواند در صورت تمایل در ۸۵ کشور عضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی از آن ها بسته به انتخاب خود حمایت از علامت تجاری خود را درخواست و کسب نماید.

اظهارنامه ی ثبت بین المللی وقتی پذیرفته می شود که مدارک زیر به آن ضمیمه شده باشد:

 1. مدارک مثبت هویت متقاضی،
 2. اظهارنامه یا گواهی نامه ی ثبت علامت در ایران،
 3. وکالت نامه، چنانچه تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد،
 4. رسید مربوط به پرداخت هزینه ی بررسی اولیه،

مدارک موردنیازجهت فرایند ثبت بین المللی علامت (تحت سیستم مادرید)

 • نامه درخواست جهت ثبت بین المللی علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای   مورد نظر.
 • معرفی نامه برروی سربرگ شرکت همراه با امضاء مدیران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشرکت (اشخاص حقوقی) و درصورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری.
 • کپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی مدیران و دارندگان حق امضاء شرکت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی) و ارائه کپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی (اشخاص حقیقی) و در  صورت مراجعه وکیل رسمی ارائه وکالتنامه دادگستری .
 • اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری درایران جهت رؤیت و کپی آن جهت ضبط  در پرونده یا   ارائه کپی برابراصل گواهی ثبت علامت تجاری .
 • تکمیل فرم مخصوص لاتین پس ازمشخص شدن کشورهای موردنظرمتقاضی
 • برگه محاسبه هزینه ها همراه با مهر و امضاء متقاضی (Fee Calculation)
 • رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی

مفاد تقاضانامه برای ثبت بین‌المللی

 • هر تقاضا برای ثبت بین‌المللی باید در فرمی که آیین‌نامه تعیین می‌کند ارائه‌شود. اداره کشور مبدأ علامت، مطابقت مشخصاتی که در چنین تقاضانامه‌ای وارد می‌شود‌با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی را گواهی و همچنین تاریخ‌ها و شماره‌های تشکیل‌پرونده و ثبت علامت در کشور مبدأ و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین‌المللی را ذکر‌خواهد کرد.
 • متقاضی باید کالاها یا خدماتی را که برای آنها حمایت از علامت درخواست‌شده است و نیز درصورت امکان، طبقه یا طبقات مربوط را برحسب طبقه‌بندی موافقتنامه‌نیس راجع به طبقه‌بندی بین‌المللی کالاها و خدمات به‌منظور ثبت علائم، قید کند. اگر‌متقاضی چنین مشخصاتی را قید نکند، دفتر بین‌المللی، کالاها یا خدمات را در طبقات‌مناسب طبقه‌بندی مذکور طبقه‌بندی خواهد کرد. دفتر بین‌المللی، طبقات اعلام شده از‌سوی متقاضی را با همکاری اداره ملی کنترل خواهد کرد. در صورت بروز اختلاف بین‌اداره ملی و دفتر بین‌المللی، نظر دفتر بین‌المللی ارجحیت خواهد داشت.
 • اگر متقاضی رنگ را به عنوان صفت مشخصه علامت خود درخواست نماید، از‌او درخواست خواهد شد که :
 • ‌الف – مراتب را قید کرده و اطلاعیه‌ای که در آن رنگ یا ترکیب رنگهای‌مورددرخواست مشخص شده است به تقاضانامه خود منضم نماید.
 • ب – به تقاضانامه خود نسخه‌های رنگی از علامت مذکور را ضمیمه کند تا به‌اطلاعیه‌هایی که از سوی دفتر بین‌المللی داده می‌شود پیوست گردد. تعداد نسخه‌های‌مزبور در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
 • دفتر بین‌المللی علائمی را که برای آنها طبق ماده (۱) تشکیل پرونده داده شده‌است بلافاصله به ثبت خواهد رساند. ثبت مزبور دارای همان تاریخ تقاضانامه برای ثبت‌بین‌المللی در کشور مبدأ خواهد بود، مشروط بر اینکه دفتر بین‌المللی طی مدت دو ماه‌پس از این تاریخ تقاضانامه را دریافت کرده باشد. اگر تقاضانامه در مدت مزبور دریافت‌نشده باشد، دفتر بین‌المللی تاریخی را برای ثبت منظور خواهد کرد که در آن تاریخ‌تقاضانامه را دریافت کرده است. دفتر بین‌المللی بدون تأخیر، مراتب ثبت را به اطلاع‌ادارات ذی‌نفع خواهد رساند. علائم ثبت شده در نشریه‌ای ادواری که دفتر بین‌المللی‌منتشر می‌کند به چاپ خواهد رسید. چاپ علائم برمبنای مشخصاتی خواهد بود که در‌تقاضانامه ثبت درج می‌شود. در مورد علائم دارای عنصر تصویری یا دارای یک فرم خاص‌مکتوب، ارائه یا عدم ارائه یک متن چاپی از سوی متقاضی در آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
 • به‌منظور مطلع کردن عموم در کشورهای متعاهد از علائم ثبت شده، هر اداره به‌نسبت تعداد واحدهای مذکور در جزء (‌الف) بند (۴) ماده (۱۶) کنوانسیون پاریس برای‌حمایت از مالکیت صنعتی تعدادی از نسخه‌های نشریه پیش گفته را به طور رایگان و‌تعدادی را همراه با تخفیف، تحت شرایطی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، از دفتر‌بین‌المللی دریافت خواهد کرد. اطلاعیه عمومی مزبور در تمام کشورهای متعاهد کفایت‌می‌کند و هیچ اطلاعیه عمومی دیگری را نمی‌توان از متقاضی درخواست کرد.

 

بدون ديگاه

ارسال نظر